ركورد شماره از مجموع ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي اروميه. دانشكده بهداشت ، کتابخانه
شابکا : IR-200210016
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي اروميه. دانشكده بهداشت ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Urmia University of Medical Sciences. Faculty of Public Health
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : آذربايجان غربي
شهر : اروميه
نشاني : استان آذربایجان غربی، ارومیه، کیلومتر 11 جاده سرو، پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دانشکده بهداشت
کدپستی : 5756115198
نشاني سایت وب سازمان: http://www.umsu.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://healthlib.umsu.ac.ir
شماره نمابر: 32770047
شماره تلفن : 32752305- 044
نشانی پست الکترونیکی : lib.health@umsu.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1372
ساعات کار : 8.30 -15.30
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : زهرا قرچه داغي، كارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش شناسي
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : بهداشت حرفه اي، بهداشت عمومي، بهداشت محيط، ارگونومي، آموزش بهداشت، اقتصاد بهداشت، حشره شناسي پزشكي
تعداد کل کتابها : 11387 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 10569
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 818
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 0 ( عنوان)
تعداد کل سایر مواد و منابع : 97
تعداد پايان نامه : 61 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 1
مساحت كل به متر مربع : 298
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره از مجموع ركورد جستجو شده