ركورد شماره از مجموع 21ركورد جستجو شده
بيمارستان وليعصر (عج) (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آبادان) ، کتابخانه
شابکا : IR-201510001
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : بيمارستان وليعصر (عج) (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آبادان) ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Valiasr Hospital (Abadan University of Medical Sciences & Health Services)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : خوزستان
شهر : خرمشهر
نشاني : استان خوزستان، خرمشهر، فلکه فرمانداری ، روبروی سازمان اب و فاضلاب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان، بیمارستان ولیعصر
نشاني سایت وب سازمان: http://www.abadanums.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://http://abadanums.ac.ir/Portal/home/?91498
شماره تلفن : 53544800-4- 061
سال تأسیس کتابخانه : 1397
ساعات کار : 7:30 - 15
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : يعقوب رضايي، كارشناس كتابداري در شاخه پزشكي
تعداد کل کتابها : 1273 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 1200
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 73
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 0 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : کتابخانه کنگره
نظام دسترسی به مجموعه : باز
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
ركورد شماره از مجموع 21ركورد جستجو شده