ركورد شماره از مجموع ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بم. دانشكده پزشكي ، کتابخانه
شابکا : IR-202240003
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بم. دانشكده پزشكي ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Bam University of Medical Sciences. Faculty of Medicine
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : كرمان
شهر : بم
نشاني : استان کرمان، بم، ارگ جدید، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم، دانشکده پزشکی
کدپستی : 7661713669
نشاني سایت وب سازمان: http://www.mubam.ac.ir   
شماره نمابر: 44340847
شماره تلفن : 44252921- 034
نشانی پست الکترونیکی : info@bmu.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1392
ساعات کار : 7:30-18
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : مهرداد خاتمي، كارشناس ارشد زيست فناوري
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پزشكي، پيراپزشكي
تعداد کل کتابها : 3457 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 2000
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 1457
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 30 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 2
مساحت كل به متر مربع : 100
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
ركورد شماره از مجموع ركورد جستجو شده