ركورد شماره از مجموع ركورد جستجو شده
بيمارستان آيت الله كاشاني (دانشگاه علوم پزشكي شهركرد) ، کتابخانه
شابکا : IR-201040008
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : بيمارستان آيت الله كاشاني (دانشگاه علوم پزشكي شهركرد) ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Ayatollah Kashani Hospital (Shahrekord University of Medical Sciences)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : چهار محال و بختياري
شهر : شهركرد
نشاني : استان چهارمحال و بختیاری، شهرکرد ،خیابان پرستار، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، بیمارستان آیت الله کاشانی
نشاني سایت وب سازمان: http://www.skums.ac.ir   
شماره نمابر: 32228600
شماره تلفن : 32264835- 038
نشانی پست الکترونیکی : Kashani@skums.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1396
ساعات کار : 7-24
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : كارشناس پرستاري
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : علوم پزشكي و پيراپزشكي
تعداد کل کتابها : 1522 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 1289
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 233
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 0 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : دهدهی جهانی ،رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی ، نمایه سازی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 1
مساحت كل به متر مربع : 55
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره از مجموع ركورد جستجو شده