ركورد شماره 298از مجموع 6138ركورد جستجو شده
بيمارستان محمد صادق افشار (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد) ، کتابخانه
شابکا : IR-203380023
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : بيمارستان محمد صادق افشار (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد) ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Mohammad Sadegh Afshar Hospital (Yazd Shahid Saduqi University of Medical Sciences and Health Services)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : یزد
شهر : يزد
نشاني : یزد، بلوار جمهوری اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، بیمارستان افشار، کتابخانه
نشاني سایت وب سازمان: http://www.ssu.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://centlib.ssu.ac.ir
شماره تلفن : 35255011-17- 035
سال تأسیس کتابخانه : 1365
ساعات کار : شنبه تا چهارشنبه 14-7، پنجشنبه ها 13:30 -7
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : مهديه محمودآبادي، فوق ليسانس آموزش زبان انگليسي
تعداد کل کتابها : 3542 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 2414
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 1128
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 0 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 234 (جلد)
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نظام دسترسی به مجموعه : باز
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 298از مجموع 6138ركورد جستجو شده