ركورد شماره 147از مجموع 5878ركورد جستجو شده
انستيتو پاستور ايران ، کتابخانه
شابکا : IR-400880188
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : انستيتو پاستور ايران ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Pasteur Institute of Iran
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : پژوهشي و تخصصي
استان : تهران
شهر : تهران
نشاني : تهران، خیابان 12 فروردین، تقاطع خیابان پاستور . پلاک 69، انستیتو پاستور ایران، کتابخانه
کدپستی : 13164
نشاني سایت وب سازمان: http://fa.pasteur.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://lib.pasteur.ac.ir
شماره نمابر: 66465132
شماره تلفن : 66953311-20- 021
نشانی پست الکترونیکی : centlib@pasteur.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1300
ساعات کار : 8-20
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : نوشين حقيقي پور، دكتري مهندسي پزشكي
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : علوم پايه پزشكي
تعداد کل کتابها : 33455 (جلد)
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 0 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 356 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : کتابخانه کنگره ،رده بندی پزشکی NLM
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 3
مساحت كل به متر مربع : 240
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 147از مجموع 5878ركورد جستجو شده