ركورد شماره 2834از مجموع 6106ركورد جستجو شده
مركز آموزشي درماني امام خميني (ره)(دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل) ، کتابخانه
شابکا : IR-200350011
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : مركز آموزشي درماني امام خميني (ره)(دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل) ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Imam Khomeini Hospital (Ardebil University of Medical Sciences & Health Services)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : اردبيل
شهر : اردبيل
نشاني : اردبیل، خیابان عطایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل، بیمارستان امام خمینی
نشاني سایت وب سازمان: http://www.arums.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://www.arums.ac.ir/imam/fa/page/2619
شماره تلفن : ۳۳۲۵۱۴۰۱ (داخلی ۲۲۲۸)- 045
نشانی پست الکترونیکی : emam.lib@arums.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1384
ساعات کار : 7:30-24
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : سميه بخشي، كارشناس مدارك پزشكي
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پزشكي، پرستاري و داروسازي
تعداد کل کتابها : 2726 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 1744
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 982
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 88434 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 232 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 2
مساحت كل به متر مربع : 450
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 2834از مجموع 6106ركورد جستجو شده