ركورد شماره 282از مجموع 7386ركورد جستجو شده
بيمارستان طالقاني (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آبادان) ، کتابخانه
شابکا : IR-201430003
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : بيمارستان طالقاني (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آبادان) ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Taleghani Hospital (Abadan University of Medical Sciences & Health Services)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : خوزستان
شهر : آبادان
نشاني : استان خوزستان، آبادان، فیه، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان، بیمارستان طالقانی، طبقه اول، کتابخانه
نشاني سایت وب سازمان: http://www.abadanums.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://lth.abadanums.ac.ir/Portal/Home
شماره نمابر: 53361030
شماره تلفن : 53361003-6- 061
نشانی پست الکترونیکی : lth@abadanums.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1397
ساعات کار : 7:30-14
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : مرضيه دورقي، كارشناسي كتابداري و اطلاع رساني
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پرستاري، پزشكي، مديريت، علوم باليني
تعداد کل کتابها : 500 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 450
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 50
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 0 ( عنوان)
تعداد کل سایر مواد و منابع : 0
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پزشکان
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : کتابخانه کنگره ،رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 1
مساحت كل به متر مربع : 80
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 282از مجموع 7386ركورد جستجو شده