ركورد شماره 3121از مجموع 7485ركورد جستجو شده
مركز آموزشي و درماني 5 آذر (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گلستان) ، کتابخانه
شابکا : IR-202590006
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : مركز آموزشي و درماني 5 آذر (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گلستان) ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : 5th Azar Hospital (Golestan University of Medical Sciences & Health Services)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : گلستان
شهر : گرگان
نشاني : استان گلستان، گرگان، خیابان شهدای 5 آذر، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان، مرکز آموزشی درمانی 5 آذر
کدپستی : 49177-6155
نشاني سایت وب سازمان: http://goums.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://5azarlib.goums.ac.ir
شماره نمابر: 32344198
شماره تلفن : 32344198- 017
نشانی پست الکترونیکی : 5Azarlib@goums.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1374
ساعات کار : 7:30-24
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : مسعود محمدي، دكتري رشته كتابداري و اطلاع رساني پزشكي
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پزشكي، پرستاري، پيراپزشكي و بهداشت
تعداد کل کتابها : 4644 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 2752
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 1892
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 514 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران ، دانشجویان و پژوهشگران دیگر دانشگاه های استان
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : کتابخانه کنگره ،رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی ، نمایه سازی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 1
مساحت كل به متر مربع : 150
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 3121از مجموع 7485ركورد جستجو شده