ركورد شماره 1138از مجموع 5709ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني لرستان. دانشكده پيراپزشكي ، کتابخانه
شابکا : IR-202820014
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني لرستان. دانشكده پيراپزشكي ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Lorestan University of Medical Sciences & Health Services. Faculty of Allied Medical Sciences
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : لرستان
شهر : خرم آباد
نشاني : استان لرستان، خرم آباد، جنب بیمارستان تامین اجتماعی، مجتمع آموزشی گلدشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان، دانشکده پیراپزشکی
نشاني سایت وب سازمان: http://www.lums.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://lib.lums.ac.ir
شماره نمابر: 33420030
شماره تلفن : 33409971-4- 066
سال تأسیس کتابخانه : 1386
ساعات کار : 7:30-18
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : خديجه صيادي، كارشناس كتابداري
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : بيهوشي، اتاق عمل، راديولوژي، فناوري اطلاعات سلامت، علوم آزمايشگاهي، فوريت هاي پزشكي
تعداد کل کتابها : 9327 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 8569
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 758
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 0 ( عنوان)
تعداد کل سایر مواد و منابع : 12943 نشریه الکترونیکی
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران ، عموم ، دانشجویان سایر مراکز
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : کتابخانه کنگره ،رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 2 نفر
مساحت كل به متر مربع : 300
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 1138از مجموع 5709ركورد جستجو شده