ركورد شماره 266از مجموع 6060ركورد جستجو شده
بيمارستان شهداي عشاير (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني لرستان) ، کتابخانه
شابکا : IR-202820021
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : بيمارستان شهداي عشاير (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني لرستان) ، کتابخانه
نام  سازمان به انگلیسی : Shohadaye Ashayer Hospital (Lorestan University of Medical Sciences & Health Services)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : لرستان
شهر : خرم آباد
نشاني : استان لرستان،خرم آباد، خیابان انقلاب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان، بیمارستان شهدای عشایر
نشاني سایت وب سازمان: http://www.lums.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://shohada.lums.ac.ir
شماره نمابر: 33223004
شماره تلفن : 33236401-4- 066
نشانی پست الکترونیکی : shohadahospital@lums.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1382
ساعات کار : 7:30-19:30
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : فرشته ماهوتي، كارشناس ارشد آموزش بهداشت
تعداد کل کتابها : 4516 (جلد)
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 0 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : ندارد
فهرست نویسی تحلیلی : ندارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نظام دسترسی به مجموعه : باز
مساحت كل به متر مربع : 150
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 266از مجموع 6060ركورد جستجو شده