ركورد شماره 1093از مجموع 5995ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جندي شاپور اهواز. دانشكده بهداشت ، کتابخانه
شابکا : IR-201480023
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جندي شاپور اهواز. دانشكده بهداشت ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences & Health Services. Faculty of Public Health
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : خوزستان
شهر : اهواز
نشاني : استان خوزستان، اهواز، گلستان ، خیابان اسفند ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز، دانشکده بهداشت ، طبقه دوم، کتابخانه
نشاني سایت وب سازمان: http://www.ajums.ac.ir   
شماره تلفن : 33738314- 061
سال تأسیس کتابخانه : 1375
ساعات کار : 7:30-17
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع رساني
تعداد کل کتابها : 7000 (جلد)
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 100 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : دانشجويان ، کارکنان سازمان
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : ندارد
فهرست نویسی تحلیلی : ندارد
رده بندی : کتابخانه کنگره
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : نمایه سازی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 1093از مجموع 5995ركورد جستجو شده