ركورد شماره از مجموع ركورد جستجو شده
بيمارستان شهيد مطهري (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم) ، کتابخانه
شابکا : IR-201880006
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : بيمارستان شهيد مطهري (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم) ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Shahid Motahhari Hospital (Jahrom University of Medical Sciences)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : فارس
شهر : جهرم
نشاني : استان فارس، جهرم، خیابان استاد مطهری، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم، بیمارستان استاد مطهری
نشاني سایت وب سازمان: http://www.jums.ac.ir   
شماره تلفن : 54340501- 071
سال تأسیس کتابخانه : 1375
ساعات کار : 7:30-14
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : رقيه خداجو، ليسانس مدارك پزشكي
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پزشكي، پرستاري
تعداد کل کتابها : 2000 (جلد)
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 0 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : ندارد
فهرست نویسی تحلیلی : ندارد
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 1
مساحت كل به متر مربع : 85
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره از مجموع ركورد جستجو شده