ركورد شماره 1315از مجموع 7485ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم. دانشكده پرستاري و پيراپزشكي ، کتابخانه
شابکا : IR-201880005
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم. دانشكده پرستاري و پيراپزشكي ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Jahrom University of Medical Sciences. Faculty of Nursing & Allied Medical Sciences
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : فارس
شهر : جهرم
نشاني : استان فارس، جهرم ، خیابان استاد مطهری، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی
نشاني سایت وب سازمان: http://www.jums.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://nurselib@jums.ac.ir
شماره تلفن : 54341501- 071
سال تأسیس کتابخانه : 1357
ساعات کار : 7-17
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : لاله اكسيري فرد، كارشناسي كتابداري
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پرستاري ، اتاق عمل ، هوشبري
تعداد کل کتابها : 10564 (جلد)
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 0 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 2
مساحت كل به متر مربع : 300
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 1315از مجموع 7485ركورد جستجو شده