ركورد شماره 992از مجموع 5952ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل. دانشكده پرستاري و مامايي ، کتابخانه
شابکا : IR-200350005
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل. دانشكده پرستاري و مامايي ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Ardebil University of Medical Sciences & Health Services. Faculty of Nursing and Midwifery
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : اردبيل
شهر : اردبيل
نشاني : اردبیل، بزرگراه شهداء، بین چهارراه حافظ و پل سعدی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل، دانشکده پرستاری و مامایی
کدپستی : 5615751147
نشاني سایت وب سازمان: http://www.arums.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://www.arums.ac.ir/nursing/fa/page/3402
شماره تلفن : 33726085 داخلی 230- 045
نشانی پست الکترونیکی : Nursinglib@arums.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1390
ساعات کار : 7:30-17
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : سارا جوانشير، كارشناسي پرستاري
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پرستاري و مامايي
تعداد کل کتابها : 9615 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 8790
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 825
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 88434 ( عنوان)
تعداد کل سایر مواد و منابع : نشریات توسط وزارت متبوع بصورت الکترونیکی خریداری می شوند.
تعداد پايان نامه : 18 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 1
مساحت كل به متر مربع : 144
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : بد
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 992از مجموع 5952ركورد جستجو شده