ركورد شماره 1346از مجموع 7459ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي. دانشكده پزشكي ، کتابخانه
شابکا : IR-203380018
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي. دانشكده پزشكي ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Shahid Sadoughi University of Medical Sciences and Health Services.Faculty of Medicine
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : یزد
شهر : يزد
روستا : -
منطقه شهرداری : 3
نشاني : یزد، میدان عالم، بلوار پروفسور حسابی، بلوار شهدای گمنام، پردیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، دانشکده پزشکی، کتابخانه
نشاني سایت وب سازمان: http://www.ssu.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://ssu.ac.ir/cms/index.php?id=16956
شماره تلفن : 38203410- 035
سال تأسیس کتابخانه : 1362
ساعات کار : 7-15
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : اعظم بشارتي، ليسانس ادبيات فارسي
تعداد کل کتابها : 15957 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 12738
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 3219
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 0 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 1265 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 2
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 1346از مجموع 7459ركورد جستجو شده