ركورد شماره 1129از مجموع 5919ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي. دانشكده پرستاري و مامايي ، کتابخانه
شابکا : IR-203380017
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي. دانشكده پرستاري و مامايي ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Shahid Sadoughi University of Medical Sciences and Health Services.Faculty of Nursing & Midwifery
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : یزد
شهر : يزد
نشاني : یزد، صفائیه، خیابان تیمسار فلاحی، کوچه بوعلی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی صدوقی، دانشکده پرستاری و مامایی، کتابخانه
نشاني سایت وب سازمان: http://www.ssu.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://ssu.ac.ir/cms/index.php?id=16947
شماره نمابر: 38249705
شماره تلفن : 38241751- 035
سال تأسیس کتابخانه : 1364
ساعات کار : 7-15
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : مرضيه اقبالي نسب، ديپلم
تعداد کل کتابها : 11841 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 10690
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 1151
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 0 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 57 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 1
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  خیر
ركورد شماره 1129از مجموع 5919ركورد جستجو شده