ركورد شماره از مجموع ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمان. دانشكده پرستاري و مامايي رازي ، کتابخانه
شابکا : IR-202310015
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمان. دانشكده پرستاري و مامايي رازي ، کتابخانه
نام  سازمان به انگلیسی : Kerman University of Medical Siences & Health Services. Faculty of Nursing & Midwifery
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : كرمان
شهر : كرمان
نشاني : کرمان، ابتدای جاده هفت باغ، پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دانشکده پرستاری و مامایی رازی
کدپستی : 7616913555
نشاني سایت وب سازمان: http://www.kmu.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://snmlib.kmu.ac.ir/fa
شماره نمابر: 31325218
شماره تلفن : 31325203- 034
نشانی پست الکترونیکی : razilibkmu@gmail.com
سال تأسیس کتابخانه : 1341
ساعات کار : 7:30-14:45
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : حميده عليرمضاني، كارشناس ارشد كتابداري و اطلاع رساني پزشكي
تعداد کل کتابها : 12725 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 10177
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 2548
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 10 ( عنوان)
تعداد کل سایر مواد و منابع : تعداد منابع دیجیتال: 330 نسخه شامل نسخه ebook برخی کتب لاتین. تعداد منابع غیر کتابی: 308 حلقه لوح فشرده فارسی و لاتین
تعداد پايان نامه : 473 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
مساحت كل به متر مربع : 150
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره از مجموع ركورد جستجو شده