ركورد شماره 1258از مجموع 7459ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان. دانشكده فناوريهاي نوين پزشكي ، کتابخانه
شابکا : IR-200480034
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان. دانشكده فناوريهاي نوين پزشكي ، کتابخانه
مشخص نشده
نام  سازمان به انگلیسی : Isfahan University of Medical Sciences & Health Services. Faculty of Advanced Technologies in Medicine
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : اصفهان
شهر : اصفهان
منطقه شهرداری : 6
نشاني : اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، دانشکده فناوریهای نوین پرشکی
کدپستی : 8174673461
نشاني سایت وب سازمان: http://www.mui.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://lib.mui.ac.ir/amt/news
شماره نمابر: 37923851
شماره تلفن : 37923876- 031
نشانی پست الکترونیکی : infomng@amt.mui.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1391
ساعات کار : 7:30-15
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : فتانه وهابي، دكتري كتابداري و اطلاع رساني
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : مهندسي پزشكي
تعداد کل کتابها : 1800 (جلد)
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 0 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 80 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : کتابخانه کنگره
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی ، نمایه سازی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 2
مساحت كل به متر مربع : 60
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 1258از مجموع 7459ركورد جستجو شده