ركورد شماره 1305از مجموع 7459ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم ، کتابخانه
شابکا : IR-201880001
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم ، کتابخانه
مشخص نشده
نام  سازمان به انگلیسی : Jahrom University of Medical Sciences
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : فارس
شهر : جهرم
نشاني : استان فارس، جهرم، خيابان استاد مطهري، دانشگاه علوم پزشكي جهرم
نشاني سایت وب سازمان: http://www.jums.ac.ir   
شماره تلفن : 54340405- 071
نشانی پست الکترونیکی : f_fani35@yahoo.com
سال تأسیس کتابخانه : 1357
ساعات کار : 30/7-17
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : فاطمه فاني، كارشناسي
تعداد کل کتابها : 5777 (جلد)
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 30 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 3 نفر
ركورد شماره 1305از مجموع 7459ركورد جستجو شده