ركورد شماره 1096از مجموع 5995ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جندي شاپور اهواز. دانشكده پيراپزشكي ، کتابخانه
شابکا : IR-201480003
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جندي شاپور اهواز. دانشكده پيراپزشكي ، کتابخانه
نام  سازمان به انگلیسی : Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences & Health Services. Faculty of Allied Medical Sciences
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : خوزستان
شهر : اهواز
نشاني : اهواز، گلستان شهر دانشگاهي، دانشگاه علوم پزشكي خدمات بهداشتي درماني جندي شاپور اهواز، دانشكده پيراپزشكي
نشاني سایت وب سازمان: http://ajums.ac.ir   
شماره نمابر: 3360081
شماره تلفن : 3329766- 0611
سال تأسیس کتابخانه : --13
ساعات کار : 7-18
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : معصومه خاكسار، كارشناس كتابداري و اطلاع رساني
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پزشكي، پيراپزشكي
تعداد کل کتابها : 11490 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 9685
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 1805
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 40 ( عنوان)
تعداد پايان نامه :
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : کتابخانه کنگره ،NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 3 نفر
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
ركورد شماره 1096از مجموع 5995ركورد جستجو شده