ركورد شماره 1233از مجموع 7459ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان كرمان ، كتابخانه مركزي و مركز اسناد
شابکا : IR-202310003
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان كرمان ، كتابخانه مركزي و مركز اسناد
مشخص نشده
نام  سازمان به انگلیسی : Kerman University of Medical Siences & Health Services
نام کتابخانه به انگلیسی : Central Library and Documentation Center
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : كرمان
شهر : كرمان
نشاني : كرمان، انتهاي بلوار 22 بهمن،مجتمع دانشگاهي شهيد باهنر، دانشكده پزشكي افضلي پور، كتابخانه مركزي
نشاني سایت وب سازمان: http://www.kmu.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://library.kmu.ac.ir
شماره نمابر: 33257667
شماره تلفن : 33257667- 034
نشانی پست الکترونیکی : library@kmu.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1365
ساعات کار : 7:30-18
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : دكتر علي سادات موسوي، دكتري علم اطلاعات و دانش شناسي
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پزشكي
تعداد کل کتابها : 29594 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 20841
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 8753
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 0 ( عنوان)
تعداد کل سایر مواد و منابع : اشتراک پایگاه مجلات فارسی مگ ایران، دسترسی به تمامی منابع و پایگاههای خریداری شده توسط کنسرسیوم وزارت بهداشت
تعداد پايان نامه : 7140 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : کتابخانه کنگره ،رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 11
مساحت كل به متر مربع : 800
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 1233از مجموع 7459ركورد جستجو شده