ركورد شماره از مجموع 28ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان. دانشكده پزشكي ، کتابخانه
شابکا : IR-200480013
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان. دانشكده پزشكي ، کتابخانه
مشخص نشده
نام  سازمان به انگلیسی : Isfahan University of Medical Sciences. Faculty of Medicine
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : اصفهان
شهر : اصفهان
نشاني : اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پزشکی، کتابخانه موید الاطباء
کدپستی : 8174673461
نشاني سایت وب سازمان: http://www.mui.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://med.mui.ac.ir/library2/library
شماره نمابر: 6683461
شماره تلفن : 37928142- 031
سال تأسیس کتابخانه : 1325
ساعات کار : 7-19
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : دكتر بهمن رشيدي، دكتري بافت شناسي
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پزشكي، پيراپزشكي
تعداد کل کتابها : 40200 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 24512
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 15668
تعداد نسخ خطی : 20
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 320 ( عنوان)
تعداد نشریات ادواری فارسی مورد اشتراک : 175
تعداد نشریات ادواری خارجی مورد اشتراک : 145
تعداد کل سایر مواد و منابع : طرحهای تحقیقاتی: 1100، لوح فشرده:2300
تعداد پايان نامه : 10000 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران ، امانت بین کتابخانه ای
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : کتابخانه کنگره ،رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 14
مساحت كل به متر مربع : 1000
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره از مجموع 28ركورد جستجو شده