ركورد شماره 1028از مجموع 6107ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان. دانشكده دندانپزشكي ، کتابخانه
شابکا : IR-200480015
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان. دانشكده دندانپزشكي ، کتابخانه
نام  سازمان به انگلیسی : Isfahan University of Medical Sciences. Faculty of Dentistry
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : اصفهان
شهر : اصفهان
نشاني : اصفهان، میدان آزادی، خيابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده دندانپزشکی
کدپستی : 8174673461
نشاني سایت وب سازمان: http://www.mui.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://lib.mui.ac.ir/dnt/news
شماره نمابر: 6687080
شماره تلفن : 37925524- 031
نشانی پست الکترونیکی : library@dnt.mui.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1353
ساعات کار : 7:30-15
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : فرزانه شيراني، دكتري تخصصي دندانپزشكي ترميمي
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : دندانپزشكي
تعداد کل کتابها : 22436 (جلد)
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 114 ( عنوان)
تعداد نشریات ادواری فارسی مورد اشتراک : 30
تعداد نشریات ادواری خارجی مورد اشتراک : 84
تعداد کل سایر مواد و منابع : 2050 حلقه لوح فشرده
تعداد پايان نامه : 2500 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : کتابخانه کنگره ،رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 6
مساحت كل به متر مربع : 650
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 1028از مجموع 6107ركورد جستجو شده